Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

2. října 2020
Čtení s Bárou - Medvídci
V pátek  2. 10. 2020 navštíví třídu Medvídků paní učitelka Bára Kosinová ze ZŠ Hovorčovice, která si pro děti připravila interaktivní program zaměřený na předčtenářskou gramotnost. Na Báru a její knihy už se moc těšíme. Následující čtení proběhne s třídou Medvídků 13. 11. 2020.
30. září 2020
Přerušení provozu v MŠ
Vážení rodiče,
dne 30.9.2020 jsme nuceni z důvodu přerušení dodávky elektrické energie přerušit provoz mateřské školy. Proto si, prosím, zajistěte hlídání pro vaše děti na tento den včas.
Předem vám všem děkujeme za pochopení.
vedení školy
23. září 2020
Co malí medvědi o podzimu nevědí
Ve středu 23. 9. 2020 od 10:30 předvede v naší mateřské škole Divadélko Koloběžka divadelní představení pro děti s názvem "Co malí medvědi o podzimu nevědí".
23. září 2020
Odpolední kroužky pro děti
Odpolední kroužky pro děti již postupně začínají. Pokud ještě někomu z rodičů chybí zmocnění k odvádění dítěte na kroužek lektorkou, prosíme o předání v kmenové třídě před první hodinou.
Samozřejmostí pro přihlášení na kroužek je vyplnění přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jóga - první lekce 8. 10. 2020
Angličtina Hocus-Lotus - první lekce 23. 9. 2020
Metoda dobrého startu - první lekce 6. 10. 2020
Hudební kroužek - první lekce 5. 10. 2020
16. září 2020
Ukázková lekce angličtiny
Ve středu 16. 9. 2020 od 17.00 hod. proběhne v naší mateřské škole ve třídě Berušek ukázková lekce angličtiny. Bližší info o kurzu angličtiny v sekci škola/kroužky (červený modul MŠ) a na webu www.hocus-lotus.cz.
Všichni rodiče i s dětmi jsou srdečně zváni.
11. září 2020
Čtení s Bárou - Myšky
V pátek 11. 9. 2020 navštíví v dopoledních hodinách třídu Myšek paní učitelka Bára Kosinová ze ZŠ Hovorčovice. Pro děti si připravila v rámci projektu "Žijeme s knihou" interaktivní program zaměřený na předčtenářskou gramotnost. Bude k nám do MŠ docházet opět pravidelně a a její interaktivní čtení si užijí všechny třídy. Už se na paní učitelku Báru a její knihy moc těšíme! Následující čtení ve třídě Myšek proběhne 6. 11. 2020.
9. září 2020
Třídní schůzky v MŠ
Vážení rodiče,
ve středu 9. 9. 2020 od 17:00 hodin se budou konat první třídní schůzky, kde se dozvíte všechny potřebné informace o novém školním roce.
Schůzky se budou konat v každé třídě odděleně.
Těšíme se na Vás.
9. září 2020
ROUŠKY od zítřka - jen rodiče
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky od zítřka 10. 9. 2020 povinné uvnitř budov v celé České republice. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
Ministerstvo vypsalo 25 situací, kdy zakrytá ústa a nos nebudou vyžadovány nebo na koho se povinnost nevztahuje; tyto situace uvádíme, abyste měli přesné informace:

Malé děti
1) Děti do dvou let věku včetně
2) Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Školy a péče o nezletilé
3) Osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně.
4) Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty.
5) Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou.
6) Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.
7) Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
8) Zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Zdravotní problémy
9) Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
10) Pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
11) Zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
12) Uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.
13) Další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb.

Výkon zaměstnání
14) Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
15) Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.
16) Soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.
17) Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.
18) Moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.
19) Osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté.

Občerstvení
20) Zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.
21) Osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů.

Svatba o focení
22) Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.
23) Osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.

Sportovci
24) Sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
25) Osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

2. září 2020
Vaše časté otázky k novému školnímu roku

Jaké jsou novinky v naší mateřské škole?
Máme několik personálních změn, dvě paní učitelky se nám provdaly a tak jste již možná zaznamenali jejich nová příjmení Vrábelová a Horváthová; prosíme, abyste si změnili i jejich kontaktní e-mail, ve kterém se příjmení mění také. Dále jsme přijali nové tři paní učitelky, do Medvídků nastoupila Zuzana Bergerová; někteří ji znáte, protože u nás v předcházejících letech již pracovala. Dále do Kočiček nastoupila paní učitelka Veronika Lorencová a do Berušek paní učitelka Monika Snížková, která vystřídá paní učitelku Michaelu Horváthovou v lednu 2021, která se v tuto dobu chystá na mateřskou dovolenou. Paní učitelka a zástupkyně ředitelky pro MŠ - Mária Laube zůstává po dobu rodičovské jen v pozici organizační, tzn. věnuje se nadále organizaci naší mateřské školy v rámci zkráceného úvazku.
Další změnu, kterou jste mohli zaznamenat, je zprovoznění videotelefonů a přístup do MŠ přes monitorovací centrální systém u hlavního vchodu. Každá paní učitelka nyní má možnost vidět, kdo do MŠ vchází a každý tedy bude vpuštěn jen po zazvonění na konkrétní zvonek dané třídy. Ráno budou dveře přístupné všem, jen po obědě je nutné, abyste používali tento způsob přístupu do MŠ. Prosím, vždy trpělivě vyčkejte, než se vám paní učitelka ozve (nezvoňte do jiných tříd).

Jak to bude s placením příspěvku za akce tento školní rok?
Vzhledem k tomu, že jsme ve školním roce 2019/2020 díky pandemii koronaviru nemohli uskutečnit všechny plánované akce v MŠ, budeme na základě konečného vyúčtování (které nyní právě po poslední akci – rozloučení s předškoláky probíhá) akcí za tento rok ponižovat příspěvek na akce těm, kteří ho na školní rok 2019/2020 uhradili. Proto, prosím, posečkejte na vyúčtování, o kterém vás budeme informovat na našem webu. Ostatní rodiče nových dětí budou platit příspěvek na akce v tomto školním roce v plné výši.
Pokud někdo vrácení tohoto přeplatku za akce nebude požadovat, prosíme o předání této informace na e-mail: ekonom@skolahovorcovice.cz.

Ve kterém roce má dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání?
Vzdělávání v mateřské škole zřizované obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

Případné další otázky rádi odpovíme na rodičovské schůzce dne 9. 9. 2020 v mateřské škole nebo pište na mail: reditel@skolahovorcovice.cz.
1. září 2020
První den v MŠ
Milé děti, milí rodiče,

vítáme Vás v naší mateřské škole. Začínáme od 7:00 hodin, přicházet můžete do 8:05, v 8:15 se MŠ zamyká. Seznam rozdělení dětí do tříd najdete v sekci jednotlivých tříd, pod odkazem vpravo "děti ve třídě". Rodiče nových dětí mají možnost s dětmi v prvních dnech dopoledne pobýt v mateřské škole, aby svým dětem ulehčili adaptaci na nové prostředí.
Rodiče všech nových dětí v Beruškách prosíme, aby alespoň první 3 týdny nechávali děti v MŠ jen do oběda a poté si je vyzvedli; tím urychlíme dětem jejich adaptaci a dáme oběma učitelkám možnost, aby se dětem věnovaly již od rána. Děti tak budou mít možnost lépe poznat a zvyknout si na obě paní učitelky.
Děkujeme předem všem za pochopení a už se na Vás všechny moc těšíme!

A ještě několik organizačních informací:
Šatny se nacházejí v přízemí budovy:
šatna Berušek - vlevo od hlavního vchodu
šatna Kočiček a Medvídků - naproti hlavnímu vchodu
šatna Myšek - vpravo od hlavního vchodu

Třídy:
třída Berušek se nachází v přízemí za šatnou Kočiček a Medvídků
třída Myšek se nachází v přízemi vpravo od hlavního vchodu
třída Kočiček se nachází v 1. patře
třída Medvídků se nachází v 1. patře za třídou Kočiček

Základní výbava pro děti:
  • bačkory (ne pantofle ani croks boty, jde o bezpečnost vašich dětí)
  • převlečení do třídy (triko, legíny, tepláky,...)
  • převlečení na ven (kalhoty, triko, mikina, bunda, pláštěnka)
  • obuv (pevná obuv, holiny)
  • náhradní oblečení (především spodní prádlo, převlečení do třídy)
  • kapsář na náhradní oblečení s ramínkem.
Konkrétnější informace naleznete na našich webových stránkách v sekci Rodiče - Užitečné rady - Co děti potřebují při nástupu do MŠ.

Kontrola dokumentů:
Ve své kmenové třídě si projděte s pí učitelkami evidenční list a případně doplňte chybějící informace (především telefonní čísla).
V případě, že bude vaše dítě vyzvedávat někdo jiný, než zákonný zástupce, je potřeba předem tyto osoby zapsat do evidenčního listu s číslem občanského průkazu, případně vyplnit formulář "zmocnění", který si můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy v sekci Rodiče - dokumenty.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio