Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

24. května 2021
Opět anonymní výhrůžka
Vážení rodiče,
dnes nás Policie ČR opět kontaktovala se zprávou anonymní hrozby útoku na školy, hrozba se týká zítřejšího dne, 25. května.
Bezpečnostní opatření škola učinila ve spolupráci se zřizovatelem. Buďte, prosím, všímaví ke všemu, co se kolem školy děje a v případě podezření na nebezpečí volejte 158.
Prosím zachovejte klid a NEŠIŘTE PANIKU.
Děkuji všem za pochopení.
20. května 2021
Důležitá informace pro rodiče
Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi od krajského úřadu následující informaci o anonymní hrozbě:
Policie ČR vede trestní řízení ve věci šíření internetových výhružek obsahujících hrozbu útoky na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků. Hrozba útoky se postupně mění z obchodních center přes dopravu až k útokům na školská zařízení, čímž se snaží zvýšit závažnost hrozby. Mezi hrozby patří umístění nástražného výbušného systému, použití střelby, založení požáru a podobně. Do současné doby nebyly hrozby realizovány a policie nezaznamenala ani přípravu nebo jiné skutečnosti, které by svědčily o pachatelově úmyslu své hrozby realizovat.
Na základě provedené anonymní výhrůžky dnešního dne, vejde policie ve styk s vedením mateřských, základních a středních škol a bude předávat následující informaci v rámci místní působnosti územních odborů krajského ředitelství. Budou projednány rizikové faktory, tak aby nevznikla zbytečná panika, s požadavkem o zvýšenou pozornost jednotlivých pracovníků školských zařízení, se zaměřením zejména na odložené podezřelé předměty (balík, zavazadla), výskyt osob s podezřelým chováním, veškeré nestandartní události a případně přijetí dalších vlastních opatření.

V dané věci naše škola nastavila bezpečnostní opatření a prosíme i Vás o ostražitost v okolí našich škol, pokud byste si něčeho podezřelého všimli, prosím volejte na: 725 835 302.
Předem děkujeme a prosíme o NEŠÍŘENÍ PANIKY.
19. května 2021
Přihlášení dítěte - letní provoz v MŠ Předboj
Vážení rodiče,
 
pod tímto odkazem je možné přihlašovat děti k letnímu provozu v MŠ Předboj, který bude probíhat od 16. - 31. srpna. Přihlásit své děti můžete až do 7. 6. 2021, poté bude přihlašování ukončeno. Přihlášení je možné pro děti, které dochází do MŠ nyní i pro děti, které jsou přijaté od 1. 6. 2021. Rodiče přihlášených dětí prosíme o vyplnění formuláře „Žádost o umístění dítěte v náhradní školce“, který byl všem rodičům zaslán do e-mailových schránek a předání tohoto formuláře v kmenové třídě MŠ Hovorčovice do 14. 6. 2021.
13. května 2021
Fotografování tříd
Dne 13. 5. 2021 od 8:00 hodin proběhne na zahradě naší MŠ fotografování všech tříd. Tato fota jsou vzpomínkou na školní rok 2020/2021 a budou si je rodiče hradit sami.
6. května 2021
Informace k bezpečnosti v MŠ
Vážení rodiče,
vzhledem ke dnešní zprávě Policie ČR o možném zítřejším útoku na nejmenovanou MŠ, jsme se rozhodli naši školu nezavírat, tzn. provoz v pátek proběhne, vchod bude zajištěn již od rána obecní policií a naším zaměstnancem, do budovy nebudou vpuštěny žádné cizí osoby. Děti budou celý den uvnitř MŠ. Bezpečnost vašich dětí bude z naší strany zajištěna.
Věřte, že všechny situace vždy pečlivě ve spolupráci se zřizovatelem řešíme.
Prosím o zachování klidu z vaší strany a nešíření paniky.
Děkujeme za pochopení.
3. května 2021
Znovuotevření MŠ od 3. 5. 2021
PRAVIDLA PROVOZU MŠ OD 3. 5. 2021
 
Od 3. 5. 2021 je naše MŠ opět otevřena standardně pro všechny děti ve všech třídách, nyní již bez nutnosti testování dětí.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ NEMOCÍ
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „
oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby
(§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy;
  v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce
  dítěte  
  – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 
OCHRANNA DÝCHACÍCH CEST
Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) se na děti v mateřské škole nevztahuje, tzn. v budově MŠ ani při pobytu venku v rámci docházky do MŠ nemusí mít děti roušky nebo respirátory. Všichni dospělí v MŠ používají respirátory (pedagogové mohou ve specifických případech nosit štít – práce s dětmi s PO, apod.).
 
OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PŘI NEPŘÍTOMNOSTI, ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Telefonicky nebo sms - mobil MŠ (+420 725 835 416), osobně, e-mailem na infoms@skolahovorcovice.cz nebo jidelnams@skolahovorcovice.cz.
 
PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ
Prosíme všechny rodiče, aby se v prostorách MŠ zdržovali pouze v nezbytně nutných případech po nezbytně nutnou dobu, nevstupovali do tříd a při příchodu dětí dodržovali v šatnách rozestupy (max. 2 rodiče a 2 děti dané třídy). Zároveň připomínáme, že příchod dětí do MŠ je do 8:05 hod. Ranní vstup rodičů do MŠ bude koordinovat pracovník MŠ.
Při vyzvedávání dětí z MŠ rodiče zazvoní na zvonek třídy, kterou dítě navštěvuje. Pedagog pošle dítě k převléknutí do šatny. Rodič na dítě počká ve vstupní chodbě MŠ. Pokud bude dítě potřebovat asistenci rodiče, pomůže mu v šatně po dobu nezbytně nutnou.
Prosíme, aby se v šatnách zdržovali vždy maximálně dva rodiče a dvě děti a v celém areálu MŠ dodržovali nošení respirátorů.
 
Děkujeme všem a těšíme se v pondělí na shledanou s Vámi a Vašimi dětmi.
Tým MŠ Hovorčovice
30. dubna 2021
Čarodějnice v MŠ
V pátek 30. 4. 2021 oslavíme čarodějnice hravým dopoledním programem. Děti přicházejí ráno do MŠ v čarodějnických převlecích. Pro děti, které pokračují v distanční výuce, připravujeme hravé čarodějnické úkoly. Bližší informace obdrží rodiče e-mailem.
 
28. dubna 2021
Přihlášení dítěte - letní provoz
Vážení rodiče,
pod tímto odkazem můžete své dítě již nyní přihlašovat na letní provoz v naší MŠ, který bude probíhat od 1. - 16. července. Přihlásit své dítě můžete maximálně do termínu 31. května 2021. Přihlášení je možné pro děti, které dochází do MŠ nyní i pro děti, které jsou přijaté od 1. 6. 2021. Do tohoto termínu pro Vás bude přihlašovací formulář dostupný.
9. dubna 2021
Nástup dětí do MŠ
PRAVIDLA PROVOZU MŠ OD 12. 4. 2021
 
OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MŠ – je možná u dětí, které plní povinnou předškolní docházku a dětí zaměstnanců IZS.
Kdo jsou zaměstnanci IZS:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele první den nástupu do MŠ.

TESTOVÁNÍ:
Všechny děti přihlášené k docházce v MŠ od 12. 4. 2021 budou pravidelně testované LEPU testy. Testování bude probíhat každý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek, provádět ho bude pedagogický pracovník. V případě potřeby bude umožněna při provádění testu asistence třetí osoby. Ta je povinna použít před testováním desinfekci a mít po celou dobu nasazený respirátor.
Testovacím místem bude vstupní chodba u hlavního vchodu. Pro plynulejší organizaci testování bude vytvořen rozpis příchodů k testování, který bude rodičům dětí zaslán na e-mail.
Po odběru počkají rodiče s dětmi do vyhodnocení testu na zahradě MŠ.
 • V případě pozitivního testu si rodič dítě ihned odvádí.
 • V případě negativního testu si děti přeberou u vchodu do šatny Myšek (bude označen jako „VCHOD PRO OTESTOVANÉ DĚTI PO NEGATIVNÍM TESTU“) pedagogičtí pracovníci a děti se za jejich asistence převléknou a přejdou do tříd.
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.                    K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
Příklad: Testovacími dny ve škole jsou pondělí a čtvrtek. Dítě chybělo v pondělí a úterý. Ve středu
bezprostředně po příchodu do MŠ mu bude proveden test a výsledek je zaevidován. Ve čtvrtek se účastní testování společně s ostatními dle harmonogramu.
Prosíme rodiče, aby s dětmi předem natrénovali, jak bude testování vypadat např. štětičkou do uší. Předejdeme tím zbytečným ranním nepříjemnostem.
 
Testování se neprovádí u těchto osob:
 • osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ NEMOCÍ
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „
oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby
(§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě nenívpuštěn do budovy školy;
  v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce
  dítěte  
  – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) se na děti v mateřské škole nevztahuje, tzn. v budově MŠ ani při pobytu venku v rámci docházky do MŠ nemusí mít děti roušky nebo respirátory. Všichni dospělí v MŠ používají respirátory (pedagogové mohou ve specifických případech nosit štít – práce s dětmi s PO, apod.).
 
OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PŘI NEPŘÍTOMNOSTI, ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Platí stejná pravidla jako v běžném režimu - telefonicky nebo sms - mobil MŠ (+420 725 835 416), osobně, e-mailem na infoms@skolahovorcovice.cz nebo jidelnams@skolahovorcovice.cz.
 
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ
Při vyzvedávání dětí z MŠ rodiče zazvoní na zvonek třídy, do které bude dítě zařazeno. Pedagog pošle dítě k převléknutí do šatny. Rodič na dítě počká ve vstupní chodbě MŠ. Pokud bude dítě potřebovat asistenci rodiče, pomůže mu v šatně po dobu nezbytně nutnou.
Prosíme, aby se v šatnách zdržovali vždy maximálně dva rodiče a dvě děti a v celém areálu MŠ dodržovali nošení respirátorů.
 
Děkujeme všem a těšíme se v pondělí na shledanou s Vámi a Vašimi dětmi.
Tým MŠ Hovorčovice
 
7. dubna 2021
Stezka po Hovorčovicích
Právě jsme otevřeli pro děti z naší MŠ "Stezku po Hovorčovicích". Stezka má 16 stanovišť, bližších i vzdálenějších středu obce, na kterých budou na děti čekat zajímavé úkoly. Vstupenka ke hře je k vyzvednutí na plotě u vstupu do mateřské školy. Odkaz na mapu ke hře je ZDE. Na konci hry čeká na děti malé překvapení. Tak s chutí do toho!!!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio