Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Projekty školy

 
 
 
PROJEKT O2 CHYTRÁ ŠKOLA


Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném a bezplatném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní a užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi
Kromě vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola nabízí také grantový program pro základní školy, které mohou získat až 100 000 Kč v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.
V rámci grantové výzvy 2019/2020 bylo podpořeno 69 základních škol po celé České republice a rozděleno necelých 5 000 000 Kč, v  průměru 72 000,- Kč na školu.

ZŠ a MŠ Hovorčovice získala v rámci tohoto grantového programu 100 000 Kč. V rámci projektu pořádáme ve spolupráci s našimi projektovými partnery (nebudobet.cz a zvolsi.info) sérii přednášek a a workshopů se zaměřením na on-line bezpečnost a mediální gramotnost. Další částí projektu je akreditované školení pedagogického sboru, to zahrnuje problematiku kyberšikany, kybergroomingu, sociálních sítí, sextingu, hoaxů a netolismu. Projekt si mj. klade za cíl zapojit co nejvíce pedagogů napříč obory a stupni do tvorby ateriálů i pro žáky mladšího školního věku (2.- 3. ročníky) a představit jim vhodnou formou téma digitální gramotnosti a bezpečnosti v online prostředí. Na závěr projektu se žáci zúčastní celoškolního projektového dne organizovaného partnerem nebudobet.cz dle metodiky projektového dne S kyberšikanou v duši.    

Cílovou skupinou jsou žáci naší školy od 4. do 8. ročníku a jejich pedagogové. Projekt probíhá od září 2019 do srpna 2020.

PROJEKT NA VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ HOVORČOVICE
ve vazbě na klíčové kompetence (ITI)
 
(čís. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006162)
 

Předmětem projektu je nákup nezbytného vybavení pro výuku vybraných odborných předmětů a nákup pomůcek pro jednodušší začlenění žáků s různými poruchami.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na naší základní škole pořízením nového vybavení do odborných učeben a nezbytného souvisejícího zázemí (kabinety, sklady pomůcek) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích v komunikaci v cizích jazycích, v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborech a v práci s digitálními technologiemi. Cílem projektu je také přispět k lepší sociální inkluzi podporou žáků s různými poruchami (dyskalkulie, dyslexie, dysortografie).
Výstupem projektu bude vybavení odborných učeben a nákup didaktických a kompenzačních pomůcek pro integrované žáky.

Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie.
PROJEKT ŠABLONY 2016, 2018, 2020, JAK I.


V roce 2016 se naše škola zapojila do projektu Šablony 2016 , který se zaměřuje na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích základního vzdělávání. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účast v tomto projektu nám velmi pomohla a proto jsme se přihlásili i do dalšího pokračování šablon, do projektu Šablony 2018 Šablony 2020.
Od 1.9.2022 pokračujeme dále, a to šablonami OP JAK I.
 
 


DALŠÍ DLOUHODOBÉ PROJEKTY


V naší základní škole probíhá také několik dalších dlouhodobých projektů (zorganizovaných napříč školou):
  • Začínáme spolu (adaptační pobyty a programy k nastavení zdravé vzájemné komunikace v rámci nově vzniklých kolektivů, spolupráce s projektem Odyssea)
  • Příroda, zvířata a my (třídění odpadu, péče o životní prostředí v okolí školy, chov zvířat, apod.)
  • Moje zdraví (první pomoc, pitný režim, péče o chrup, pěstitelské práce - zdravé vaření, apod.)
  • Bezpečně na cestách (bezpečná cesta do školy, dopravní hřiště, cykloturistika, apod.)
  • Celá škola čte (prohlubování čtenářských dovedností a kladného vztahu k četbě knih)
  • Poznáváme moudrost stáří (spolupráce se seniory a podpora v jejich seberealizaci)
  • Školní časopis (prezentace školního života, žákovských prací a zajímavostí, rozvíjení schopností žáků 2. stupně v oblasti medializace)
  • Žák učitelem (schopnost vybraných žáků ze 2. stupně umět naplánovat a realizovat výuku, připravit pracovní listy, předat vědomosti mladším spolužákům)
  • Kolegiální podpora (společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů v oblasti metody matematiky dle Prof. Hejného)
  • Učitel naživo (působíme jako ukázková škola pro nové i stávající pedagogy).

Probíhá současně spolupráce s mateřskými, základními a středními školami v našem okolí.

 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio